ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Föreningens stadgar

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Föreningens stadgar


1 § Roslagens Sjöfartsminnesförening är en allmän ideell förening som har till uppgift att väcka, stärka och utveckla intresset för Roslagens sjöfartsminnen.


Föreningen skall vara en lokal stödjepunkt för fördjupad forskning om Roslagens sjöfartshistoria.


I dessa syften

* skall föreningen tillvarata Roslagens sjöfartsminnen och bevara dem i ett särskilt museum på sin fastighet Kaplansbacken, Älmsta 5:2 i Väddö församling,

* skall föreningen ge ut årsboken Rospiggen,

* skall föreningen vara medarrangör i Postrodden över Ålands hav.


Föreningen skall även på annat sätt informera om Roslagen och dess sjöfartshistoria.


2 § Föreningen skall bedriva sin verksamhet inom Roslagen, särskilt inom dess kustsocknar och ha museet förlagt till Väddö socken.


3 § Rätt till inträde i föreningen äger var och en, som till föreningen inbetalar årsavgift. Denna fastställer årsmötet. Medlem, som utan giltig orsak efter påminnelse underlåter att erlägga årsavgift eller uppenbarligen kränker föreningens anseende eller motverkar dess syften, kan av föreningens styrelse med minst två tredjedels majoritet uteslutas.


4 § Styrelsen skall ha sitt säte i Väddö socken, och skall bestå av ordförande och åtta ledamöter samt tre suppleanter, varav hälften av ledamöterna och en suppleant väljs vart annat år av årsmötet. Årsmötet väljer även ordförande för ett år i taget.


5 § Styrelsen konstituerar sig själv. Dessutom äger styrelsen rätt att utse ortsombud från socknar, som har medlemmar i föreningen. Årsmötet utser valberedning bestående av tre personer varav en första gången väljs på ett år och övriga två på två år. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.


6 § Styrelsen är skyldig att föra räkenskaper, som skall avslutas per kalenderår och granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.


7 § Årsmötet skall hållas i mars månad. Extra sammanträde hålls, när styrelsen finner sådant nödvändigt.


8 § Kallelse till föreningsstämma sker genom kungörelse i en lokaltidning minst en vecka före sammanträdet.


9 § Föreningens firma tecknas av kassören när det gäller föreningens normala verksamhetsområde, och vid förfall för denne av föreningens ordförande. I andra fall beslutar styrelsen.


10 § Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller upplösning av föreningen skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Minsta tid mellan dessa möten skall vara tre månader. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade. Upplöses föreningen, skall alla dess tillgångar sedan dess eventuella skulder guldits överlämnas till organisation eller förening med samma syftemål, se § 1, belägen i Roslagen norr om Stockholm.


Beslutade den 25 mars 1977 och därefter ändrade till ovanstående lydelse.© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022